ဒီမိုေ၀ယံ သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား သတင္းမ်ား ကို microsoft word ဖိုင္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ေပးပုိ႔လာေသာ စာမ်ားကို အခ်ိန္မွီေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားပါမည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ (၁၉၄၇)

ျမန္မာျပည္ ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီမွ ဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေစာ္ဘြားအားလုံးတုိ႔အျပင္ ရွမ္းျပည္၊ ကခ်င္ ေတာင္တန္းေဒသ မ်ားႏွင့္ ခ်င္းေတာင္တန္း ေဒသမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတုိ႔ တက္ေရာက္ၾကေသာ ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းႀကီး၌ ၾကားျဖတ္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း ပူးေပါင္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္းတုိ႔သည္ လြတ္လပ္ေရးကို ပုိမုိ၍ လွ်င္ျမန္စြာ ရရွိ လိမ့္မည္ဟု အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူ အဖြဲ႕၀င္တုိ႔က ယံုၾကည္ၾကသည့္အတုိင္း တညီတၫႊတ္တည္း ေအာက္ပါအတုိင္း သေဘာတူ ညီၾကသည္။

၁။ ေတာင္တန္းသားမ်ားကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္ေပၚသားမ်ား ညီၫြတ္ေရး ဦးစီးအဖြဲ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားက ေထာက္ခံသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ တဦးကို ဘုရင္ခံက ေရြးခ်ယ္၍ ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ ေကာင္စီတြင္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္အျဖစ္ ခန္႔ထားရမည္။

၂။ ထိုအတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ကို ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ ေကာင္စီတြင္ ဌာနလက္ကိုင္မရွိ ဝန္ႀကီးအျဖစ္လည္း ခန္႔ထားရမည္။ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးနည္းတူ ေတာင္တန္းေဒသေရးရာ ဌာနကိုလည္း ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္း၍ အမႈေဆာင္ ေကာင္စီ ေအာက္၌ ထားရွိရမည္။ ထိုေတာင္တန္း ေဒသဆုိင္ရာ အတုိင္ပင္ခံဝန္ႀကီးအား အလားတူ နည္းအတုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အာဏာမ်ားကုိ အပ္ႏွင္းရမည္။

၃။ အဆုိပါ အတုိင္ပင္ခံဝန္ႀကီးအား ကူညီရန္အတြက္ ၎ႏွင့္ လူမ်ဳိးခ်င္းတူမဟုတ္သည့္ အျခား ေတာင္တန္းသားမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳေသာ တြဲဘက္ အတုိင္ပင္ခံႏွစ္ဦး ရွိရမည္။ ထို အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ႏွစ္ဦးသည္ ပထမဦးစြာ မိမိတို႔၏ ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ေရးရာ မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အတုိင္ပင္ခံ ဝန္ႀကီးမွာမူ က်န္ရွိသည့္ အျခားေသာ ေတာင္တန္း ေဒသ ေရးရာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္ သံုးဦးတို႔သည္ အေျခခံ ဥပေဒက ျပ႒ာန္းသည့္အတိုင္း စုေပါင္း တာဝန္ယူ လုပ္ကိုင္ရမည္။
၄။ အတုိင္ပင္ခံ ဝန္ႀကီးသည္ အမႈေဆာင္ေကာင္စီ အဖြဲ႕၀င္အေနျဖင့္ ေကာင္စီတြင္ ေတာင္တန္း ေဒသမ်ား၏ တဦးတည္း ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာင္တန္းေဒသ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးေသာအခါ တြဲဘက္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးသည္ ေကာင္စီ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ ႏုိင္ခြင့္ရွိရမည္။

၅။ အထက္ပါ သေဘာတူညီခ်က္အရ ဘုရင္ခံ၏အမႈေဆာင္ေကာင္စီကုိ တုိးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၏ နယ္တြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ယခုရရွိ ခံစားလ်က္ရွိေသာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆံုးပါးရန္ု မည္သည့္ ေဒသတြင္မဆုိ လံုးဝ ျပဳမႈလိမ့္မည္ မဟုတ္။ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားအတြက္ နယ္တြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကိုယ္ပုိင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိေၾကာင္း မႈအားျဖင့္ လက္ခံသည္။

၆။ ျမန္မာ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ နယ္ျခားသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တည္ေထာင္ေရးကို တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပဆုံးျဖတ္ေစရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ျပည္နယ္မွာ လိုအပ္သည္ဟု သေဘာတူ လက္ခံ ၾကသည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ကို ပထမဆင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္အေနျဖင့္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အက္ဥပေဒအရ အပိုင္း (၂) ႁခြင္းခ်န္ ေဒသမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္သည့္နည္းတူ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ဗန္းေမာ္ခ႐ုိင္ အတြင္းရွိ ေဒသမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္း ေတာင္တန္းေဒသ အတုိင္ပင္ခံ ဝန္ႀကီးႏွင့္ တြဲဘက္ အတုိင္ပင္ခံတို႔ကို တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရမည္။၇။ ေတာင္တန္းေဒသရွိ ျပည္သူတို႔သည္ ဒီမုိကေရစီ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အေျခခံမ်ား အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရွိ ခံစားေစရမည္။

၈။ ဤစာခ်ဳပ္ပါ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ယခု က်င့္သံုးခြင့္ျပဳထားေသာ ဘ႑ာေရး ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ကို မည္သို႔မွ ထိခုိက္ျခင္း မရွိေစရ။၉။ ဤစာခ်ဳပ္ပါ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္၏ အခြန္ဘ႑ာမ်ားထဲမွ ကခ်င္ေတာင္တန္း ေဒသႏွင့္ ခ်င္းေတာင္တန္း ေဒသတို႔က ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ဘ႑ာေရး အကူအညီအား မည္သို႔မွ် ထိခုိက္ျခင္း မရွိေစရ၊ ထို႔ျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တို႔၏ ဘ႑ာေရး စီစဥ္ဆက္သြယ္မႈမ်ားကဲ့သုိ႔ အလားတူ ဘ႑ာေရး စီစဥ္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏိုင္ျခင္း ရွိ မရွိ အမႈေဆာင္ ေကာင္စီသည္ ေတာင္တန္းေဒသ အတုိင္ပင္ခံဝန္ႀကီး၊ တြဲဘက္ အတုိင္ပင္ခံမ်ားႏွင့္အတူ စူးစမ္း ေလ့လာမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ
(ပုံ)
ေအာင္ဆန္း ၁၂-၂-၄၇


ကခ်င္ေကာ္မတီ(ပုံ)

(ဆမားဒူး၀ါးဆင္၀ါးေနာင္ ျမစ္ႀကီးနား) (ေဇာ္ရစ္ ျမစ္ႀကီးနား) ( ေဇာ္လ ဗန္းေမာ္) (ေဇာ္လြန္း ဗန္းေမာ္ ) (လဗန္းဂေရာင္း ဗန္းေမာ္)

ခ်င္းေကာ္မတီ(ပံု)

(ဦးလႊာမႈန္း ေအတီအမ္။ အုိင္တီအက္(စ္)အမ္၊ ဖလမ္း။)( ဦးေသာင္ဇာခပ္ ေအတီအမ္၊ တီးတိန္။ )(ဦးကြယ္မန္း ေအတီအမ္၊ ဟားခါး။ )

ရွမ္းေကာ္မတီ(ပံု)

(ခြန္ပန္းစိန္ ေတာင္ပုိင္းစပ္ဖလ)ုံ (စပ္ေရႊသိုက္ ေညာင္ေရႊစပ္ဖလုံ) (စပ္ဟုံဖ ေျမာက္ပုိင္းသိႏၷီစပ္ဖလုံ) (စပ္ႏြံ လဲခ်ားစပ္ဖလုံ)

(စပ္စံထြန္း မုိင္းပြန္စပ္ဖလုံ) (စပ္ထန္းေအး သာမုိင္းခမ္းစပ္ဖလုံ) (ဦးျဖဴ သထုံစပ္ဖလုံ၏ ကုိယ္စားလွယ္)

(ခြန္းဖုံး ေျမာက္ပုိင္းသိႏၷီ) (ဦးတင္ဧ) ( ဦးထြန္းျမင့္) ( ဦးၾကာပု) (ဦးခြန္ေစာ) (စပ္ရစ္ဖ ) ( ဦးခြန္ထီး)