ဒီမိုေ၀ယံ သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား သတင္းမ်ား ကို microsoft word ဖိုင္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ေပးပုိ႔လာေသာ စာမ်ားကို အခ်ိန္မွီေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားပါမည္။

"fierce battle Myitkyina"ဧရာဝတီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရွိ တရုတ္ေရအားလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီ Sinohydro Bureau မွ ရိုက္ကူးထားတဲ့ ရုပ္သံဖိုင္... (အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္)

"fierce battle Myitkyina"ဧရာဝတီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရွိ တရုတ္ေရအားလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီ Sinhydro Bureau မွ ရိုက္ကူးထားတဲ့ ရုပ္သံဖိုင္... (အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္)
 ရုပ္သံဖိုင္ပါ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ျဖစ္ပါတယ္...
Myitkyina, Myanmar word meaning great river of the city, which was a green city in the world wrapped up at random, sparse and simple construction, where the slow pace of life and comfort the people, side of the road occasionally seen naughty children riding on an elephant back, leisurely look, there are thousands of Ten Thousand Buddhas Monastery gesture, as if from afar we put into a mysterious world of the original.

And are only separated by 40 km of dense pine plant site, the company, one branch of the cadres and workers of the war but because of the flood season coming soon, big construction going on.
Myitsone station is located upstream of Myitkyina City, 40 kilometers is the development of the Irrawaddy River in the first hydropower station, power station installed capacity of 6,000,000 kilowatts, planning for the current installed capacity in Myanmar's largest hydropower station. Myitsone hydropower is the first company to enter a market in Myanmar hydropower projects, which I won the bid for the construction of the first owners of domestic companies, foreign projects. Company and a branch of the construction of a high degree of attention from many careful planning, resource mobilization, and strive to battle victory.
A strength of the contest which opened ... ... ... ...

Race with rainy season

May 14 late at night under a heavy rain to stop until dawn, like the rain from mid-May each year or so have begun to establish, what is four or five months. The looming rainy season, the company projects a branch of Myanmar Ministry of dense pine more than 700 builders have brought no small duration pressure.

Myitsone project company, one branch of the Department of cadres and workers of the market when the war battleground, closely around the pre-flood construction project, careful deployment, day and night construction, set off a pre-flood construction of the battle ... ... ....

Since the start of construction into the point, they live by strengthening management, increasing construction resources, give full play to the team's cohesion and combat effectiveness, the first time, more than the first speed to start construction work surface. On the right bank along the road and flat-field construction projects on the basis of good performance, the new year, they won the bid watts total road density, water, 1 hill construction, floor 7, the left bank of eight road projects, contract amount 5.5 billion yuan.

8 projects under construction is eight construction sites, construction of front widening, site management difficult to imagine, and all construction period are to be completed within one year, with the middle four or five months continuous rainy season, the actual construction period only six to seven months, the duration of the tight imminent.

Hydropower are Yabu Kua, and can only be Yuecuoyueyong. They develop detailed pre-flood period of the node, down to every construction task, increase the allocation of resources, gradually approach including 80 dump truck, backhoe and other 20 300 (sets) of large machinery and equipment, organized the first time the theme of "seizing the dense tile roads, hills, 1 light, long-term strategic cooperation," the labor competition.

Construction immediately break out big climax.
42 degrees of heat we could not withstand the big hearts of passion, they ensure quality, safety, and security progress, the rapid formation gets going on the situation, the roar of machinery during the day, night lights flashing, construction strength day by day to climb.
1 hill station of civil engineering at the left bank of the BCC, the total excavation of 535 Articles, 7 months of construction in accordance with the effective time, the monthly amount of excavation to maintain the 80 Articles in order to meet construction needs, how to do? Construction machinery is the key, the project department of construction materials across the river to overcome the difficulties, actively organize more than 100 No. 1 heavy machinery in the hills to jump construction. TEREX truck imports from China have one tire high, like a giant invincible general, running in every corner of the construction site. Driver Ning Yonghong to us, this vehicle is very generous for the amount of earth excavation, not only easy to operate, driving comfort and superior transport capacity, a loading capacity to 30 tons.

Pay a return.
At present, the right bank area along the highway and construction works are completed embankment forming field level 4.3 km; Dense tile road to complete the bridge 4, 30 culverts, embankment forming 7 km; 1 100 Articles hills of earth and stone excavation breakthrough in the organization's on-site owners have been awarded first place in the civilized construction.
To control paid off

Grasp lies in the implementation of a sound mechanism, the company projects a branch of Myanmar under the Ministry of the right bank of the BCC Road, No. 1, hills, dense tile three-site highway management department, they should strive to create "than learning ultra-rush help," a thick atmosphere, than the quality of ensure quality project; than safety, security and safety engineering; than progress, ensure the annual target. One day a kind of image construction.

Improve construction management and control force, we must improve various rules and regulations to improve the project's soft power.

They insist on "Create products" and "prevention" approach to strengthen the ideological education of workers, organizations, and Myanmar nationals of the collaborative team focused on technical services, safety training, quality, safety indicators of strictly controlled within the allowable range inside.

To strengthen the management, there are rules to follow, the project department prior preparation of project management manual on all aspects of the detailed project management; construction technology are primary productive forces, they overcome technical problems, would reduce the cost of technical safeguards, safety, quality without errors.

To realize the maximum mechanical efficiency, rational use of mechanical equipment, the project department, strict co-ordination of construction machinery layout and use of time; the development of materials out of storage management practices, clear materials, machinery, equipment, tools, accounting, analysis of costs and avoid waste.

Myanmar's lack of construction materials, most of the construction materials must be imported from China, Tengchong office as a construction line "filling station", responsible for project materials, equipment procurement, personnel entry and exit management, workflow exception cumbersome. They rely on themselves and with reality, and actively explore, to research, for the smooth production of construction to provide protection.
Happy to work with

Happy learning and happy working, happy life, everyone pursuing the realm of life. In the Bcc power plants, the project department strive to create a "happy to work with" construction concept.

Young workers as the main line construction, their level of quality is directly related to the construction of production tasks. Project Department attaches great importance to the training of young workers used to take the "old and new," "a bunch of one", which allows them to quickly grasp the technical specifications and construction procedures; dare to responsibility, burdens, their talent was best use. Strong wave in 2007, graduated from the school session Yangling water bridge professional, is currently serving 7 # highway on-site manager; Bin, 2009 graduated from the Jilin Institute of Road and Bridge Construction Professional, currently serves as deputy director of # 7 highway work area; Xie Li-Shan, Zhao Yue, Students are assigned in 2010, were currently engaged in the # 7 highway engineering technology executives and the quality of technical work closely tile road ... ... ... have the ability to give you the stage, this stage in the growth of talent, youth workers the ability to be integrated full play.

Office market area is uniform, uniform color of activities of the board, flowers Hang; work spare time, the project department beauty of the girls wear the clothing of Myanmar, chat and joke, relax. As long as you like, the project department basketball courts, badminton courts, staff recreation room everything. Myanmar vegetables little canteen shipped from China eggplant, beans, onions, squash and other vegetables, try to meet the tastes of workers. The establishment of the clinic staff, 24 hours a day for the workers health services.
Dry a project, a monument to the tree, cross-party friends. Project Department mobilize the masses of workers generous donations to the Myanmar people in a helping hand to the Myanmar town of immigration to the primary Myitsone donated textbooks and stationery to express the friendship between China and Burma, to create a relaxed and harmonious work environment ... ... ..

Moved everywhere. Deputy Project Manager Yang Xiaoping ten months old when the child suffering from pneumonia, the body for the job, he returned to Shenzhen home, do not stay two days will be rushed back, he knew many things on the site also needs him; Tengchong work Li Xia at the school where the child received the work, spare time to helping children with homework, while the same in a project in Myanmar Myitsone site but due to tight schedule the father, mother and daughter can not join together with them ... ... ... .. and many such stories, they are a small family homes, care of everyone with their own interpretation of the actions the love of work and play.

Based on this unprecedented effort. Currently, the company, one branch Myitsone hydropower project progress, quality, safe and civilized construction in China always in the forefront of the construction units, owners, supervision and other units of recognition and praise, but also for the company to further develop the market and laid a good foundation for Myanmar .

Planning capacity of the largest and first to enter the market in Myanmar's hydropower projects, the first owners of hydropower projects for domestic companies, many of the first to give the company a dense pine branch construction project has brought many unknown difficulties, let the war of cadres and workers feel the enormity of the task and mission of the honor.

Face the coming flood season, a branch party secretary, vice president and branch manager, executive vice Myitsone project director grams right to us, Ministry of the current project to hardening of the road by other methods, has to do all the preparation of construction during the rainy season . Talking about the next step of construction, the right director grams confidence, he said, leading the company's strong leadership, we have the confidence and capability, quality and quantity of the construction schedule to complete the task in the Irrawaddy River to establish a good image of China's hydropower, Myanmar to expand the market for the next step, to achieve long-term strategic cooperation has laid a solid foundation.

Along the way, there is always much impressed us difficult to let go, they top the hot sun, to take the heat in 40 degree heat, the sweat singing. Face a picture of dark water so that we could feel that the responsibility and power. Behind the smile is hard, is the separation, is the company's loyalty to their Dream waves the leading role, tempering forge ahead, they afar as the hometown of the missing as the driving force works in their hands, just around the corner.

ျပည္တြင္းမွ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ခ်င္ရင္...