ဒီမိုေ၀ယံ သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား သတင္းမ်ား ကို microsoft word ဖိုင္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ေပးပုိ႔လာေသာ စာမ်ားကို အခ်ိန္မွီေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားပါမည္။

ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းမွတရုတ္ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေရးသားခ်က္ (တရုတ္၊ အဂၤလိပ္)

 ေအာက္တိုဘာလ (၅)ရက္ေန႔က ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ေနာက္ဆံုးဓာတ္ပံု

ေအာက္တိုဘာလ ၅ရက္ေန႔က အဆိုပါ တရုတ္အင္ဂ်င္နီယာမွ တရုတ္လို ေရးသားခ်က္အား
(Translate လုပ္ထားတာပါ)
When we are concentrating on, scaled the building when Myitsone like thunder cry, Myanmar Myitsone President Wu Dengsheng (U Thein Sein) sudden halt construction of hydro power stations, the Chinese power company executives expressed shock and regret. As our exposure to the construction of hydro power stations, to get the news is bittersweet, mixed feelings!
The joy is in this broken place to stay Enough, already looking forward to returning with his family, sad is done uncompleted project was stopped, business losses, we will be faced with unemployment.

This project we do very uncomfortable, very useless. Has put a lot of manpower and resources, machinery and equipment, has been stripped of overburden is completed, paid a high price. At this site, wet, hot Chinese workers have been tortured us more than a year, not used here in addition to bad weather, mosquito bites, malaria and other infectious diseases other than terrible, more accustomed to poverty and backwardness of the country Myanmar, corruption, closed-door policy.

Power requirements for the major materials and equipment to be imported from China, and even worse, cumbersome customs procedures is a long cycle, all the way "through the trials" have left money from. In Myanmar, low salaries of public servants, a department-level cadres, only one thousand yuan monthly salary equivalent to eight hundred dollars, but they are very rich, are relying on the gray income. Myanmar's poor people can be miserable, these people are poor, hungry, clothed and inadequately. We employ workers from Myanmar who can be seen.

Our approach is more than a year, due to poor transportation, Myanmar, Kachin State closed and disrupt the military, we still remain diesel power, the site is no cell phone signal, is still living in prefabricated houses, life is a camp with barbed wire, watchtowers surrounded the compound, taking into account the personal safety of other countries, are not free to go out, basically living in isolation, living a life of hardship.

The opposite camp life Kachin Independence Army to help control the area, separated by a river with us, due to tensions, garrison troops patrol on our side, to prevent the destruction of the independent power plant facilities, military attack, grab site. We are also on high alert, turn on duty to defend the vital parts, and Myanmar nationals hired security. Since the construction of power plants to help get the Kachin interests, power plant construction since the date has been interference Kachin army, power station construction personnel only until the last out (to China), not into the (Myanmar), the country holds Myanmar green card do not work. Proton density roads in Kachin army Qiang set free card, charge, damage to roads, etc., continuous war, seriously affected the progress of the project until the last three or four months suspended.

Want, if the United States or Western powers built Myitsone hydropower, the Myanmar government dare to arbitrarily stop it? The consequences of what would stop it? The face of humiliation, only China can tolerate, because we have always been "generous", and China is now "a lot of money."

Wu (U Thein Sein), president really will choose the time of the announcement, September 30, the founding of our country to celebrate the moment, we have got this bad news, the mind can not help whom shocked, much against the spirit, Shang Zizun ah !

Shashi Hou Chinese people can be straightened board, stand tall? Wake up, all the Chinese people!

October 5, 2011 site Myitsone Myanmar

1楼
当我们正在聚精会神、兴师动众的建设密松水电站的时候,犹如一声霹雳,缅甸总统吴登盛突然叫停密松水电站建设,中国电力公司老总表示震惊和遗憾。作为置身于水电站建设的我们,得到这一消息真是悲喜交加,心情复杂!

喜的是在这个破地方呆够了,早就盼望回国与家人团聚,悲的是干了半拉子工程被叫停,企业损失惨重,我们即将面临失业。

这个工程我们干得很难受,很窝囊。已经投入了大量的人力物力、机械设备,覆盖层已经剥除完毕,付出了高昂的代价。在这个工地上,潮湿、酷热已经折磨我们这 些中国工人一年多了,除了不习惯这里恶劣的气候、蚊虫叮咬、可怕的疟疾等传染病以外,更不习惯缅甸国家的贫穷落后、腐败、闭关锁国。电站所需的主要物资、 设备都要从国内进口,而更要命的是报关手续繁琐周期长,一路“过关斩将”都要留下买路钱。在缅甸,国家公职人员的工资很低,一个厅级干部月工资折合人民币 才千八百块钱,但他们都很富有,都是靠的灰色收入。可缅甸的贫民百姓就惨了,这部分人穷困潦倒,食不果腹,衣不遮体。从我们雇用的缅工身上可见一斑。

我们进场都一年多了,由于交通不畅、缅甸国家的封闭和克钦军的干扰破坏,我们至今还是柴油发电,工地无手机信号,住的仍是活动板房,生活营地是一个用铁丝 网、瞭望塔围起来的院落,考虑到在别国的人身安全问题,不得随意外出,基本上过着与世隔绝的生活,过着艰难困苦的日子。

生活营地的对面就是克钦帮独立军控制的辖区,与我们一江之隔,由于局势紧张,政府军在我们这边巡逻驻防,防止独立军袭击破坏电站设施、抢夺地盘。我们也进 入高度戒备状态,轮流值班保卫要害部位,并聘请了缅籍保安。由于修建电站克钦帮得不到利益,所以自电站建设之日起,克钦军就一直干扰,直至最后电站建设人 员只能出(回中国),不能进(缅甸),持有缅甸国家的绿卡都不管用。克钦军在腾密公路随意荷枪设卡、收费、破坏公路等等,战事连绵不断,严重影响了工程进 度,直至最后停工三四个月。

是想,假如美国或西方大国修建密松水电站,缅甸政府敢随意叫停吗?叫停的后果会是什么呢?面对屈辱,也只有中国能忍受了,因为我们一向是“宽宏大量”的,并且中国现在“很有钱”。

吴大总统真会选择宣布这一消息的时间,9月30日是我们举国欢庆建国的时刻,我们却得到了这样的坏消息,不禁心灵为之一颤,精神倍受打击,伤自尊啊!

中国人啥时候才能直起腰板,挺起胸膛?醒醒吧,所有的中国人!

二〇一一年十月五日与缅甸密松水电站工地

ျမန္မာဘာသာျပန္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးပါမယ္....