ဒီမိုေ၀ယံ သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား သတင္းမ်ား ကို microsoft word ဖိုင္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ေပးပုိ႔လာေသာ စာမ်ားကို အခ်ိန္မွီေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားပါမည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေနစား၀န္ထမ္းမ်ားအား အငယ္တန္းစာေရး ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားေပးပါရန္ အသနားခံတင္ျပျခင္း (တိုင္ၾကားစာ)


ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ားအား အငယ္တန္းစာေရး ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားေပးပါရန္ အသနားခံတင္ျပျခင္း။
သို႕
          ၁။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
              ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
          ၂။ ဦးတင္ႏိုင္သိန္း
              သမၼတရံုး၀န္ၾကီး(၅)
          ၃။ ၀န္ၾကီး
             ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာန
အေၾကာင္းအရာ။             ေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ားအား အငယ္တန္း စာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္  ခန္႔ထားေပးပါရန္                                                            အသနားခံတင္ျပျခင္း။

                   ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အျမဲတမ္း၀န္ထမ္း (၂၀၀) ဦး ခန္႔အပ္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ ၂ ရာထူးအတြက္ ME ဘြဲ႕ရ (၁၈) ဦး ၊ စက္မွဳကြ်မ္းက်င္ (၄) ရာထူးအတြက္ BE ဘြဲ႕ရ (၁၂၀) ဦး၊ စက္မွဳကြ်မ္းက်င္ (၅) ရာထူးအတြက္ ဌာနတြင္းရွိ ရိုးရိုးဘြဲ႕ရ/ေက်ာင္းတက္ဆဲ (၆၂) ဦးအား ခန္႕ထားမည္ဟု သိရွိရပါသည္။ 

                   ထိုသို႔ခန္႔ထားရာတြင္ အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ ၂ ရာထူး (၁၈) ေနရာ ႏွင့္ စက္မွဳကြ်မ္းက်င္ (၄) ရာထူး (၁၂၀) ေနရာ အတြက္ အေ၀းဆက္ဌာန၊ မိုဘိုင္းဌာန၊ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းဌာန၊ IT ဌာန၊ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရးဌာန ရွိ လက္ရွိ ေန႔စားအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၾကေသာ ME ဘြဲ႕ရမ်ား၊ BE ဘြဲ႕ရမ်ားကို ခန္႔ထားခဲ့ပါသည္။ စက္မွဳကြ်မ္းက်င္ (၅) ရာထူး (၆၂) ေနရာ အတြက္ အေ၀းဆက္ဌာနမွ ရိုးရိုးဘြဲ႕ရ (၆၂) ဦးကိုသာ စက္မွဳပိုင္းဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး ခန္႔ထားခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

                       သို႕ျဖစ္ပါ၍  မိုဘိုင္းဌာန၊ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းဌာန၊ IT ဌာန၊ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရးဌာန တို႕ရွိ ရံုးလုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနရေသာလုပ္သက္(၄)ႏွစ္၊(၅)ႏွစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိၾကေသာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ရိုးရိုးဘြဲ႔ရ ေန႔စားရံုး၀န္ထမ္း သ-၀၂၉(၃) မ်ားအား အငယ္တန္း စာေရး၀န္ထမ္းမ်ား အျဖစ္ ခန္႔ထားေပးပါရန္ အသနားခံ တင္ျပအပ္ပါသည္။

                       တနယ္ တစ္ေက်းမွလာေရာက္ျပီး ေနျပည္ေတာ္တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကရသူမ်ား ျဖစ္ပါသျဖင့္ အျမဲတမ္း ၀န္ထမ္းမ်ား အျဖစ္ ခန္႔ထားေပးပါရန္ အသနားခံ တင္ျပအပ္ပါသည္။
                                                         
 ဘြဲ႔ရေန႔စား ရံုး၀န္ထမ္းမ်ား (သ-၀၂၉(၃)) (ေနျပည္ေတာ္)