ဒီမိုေ၀ယံ သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား သတင္းမ်ား ကို microsoft word ဖိုင္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ေပးပုိ႔လာေသာ စာမ်ားကို အခ်ိန္မွီေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားပါမည္။

နိုုင္ငံေတာ္ဖြံ ့ျဖိဳးတိုုးတက္ေရး စီမံခ်က္..

နိုုင္ငံေတာ္ဖြံ ့ျဖိဳးတိုုးတက္ေရး စီမံခ်က္..
ပေရာဂ်တ္ အၾကံျ႔ုပဳ ေရးသား တင္ျပသူ 
ေဒါက္တာလိွဳင္ျမင့္
 (ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံတင္ျပထားတဲ့ ေဒါက္တာလိွဳင္ျမင့္ရဲ့ ပေရာဂ်တ္ စာတမ္းအား ဆရာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္)

(၁) ျမန္မာနိုုင္ငံ၏  ဓနအင္အားကိုု တိုုင္းရင္းသားအမ်ားစုု လက္ဝယ္ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစေရး ႏွင့္ခ်မ္းသာေသာ လူလတ္တန္းစားမိသားစုု မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာေရး။

(၂)  နိုုင္ငံသားမ်ားအတြက္  အလုုပ္အကိုုင္သစ္မ်ားစြာ ေပၚထြန္းျပီး  လူငယ္အမ်ားစုု အလုုပ္တြင္ ဝီရိယစိုုက္ထုုတ္မႈရွိလာျပီး  နိုုင္ငံေရး တည္ျငိမ္မႈရွိလာေစေရး။  လူငယ္မ်ားအတြက္ ဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ား  ထားရွိလာနိုုင္ေရး။

(၃) ရန္ကုုန္ျမိဳ ့ေတာ္၏ ေျမေစ်းမ်ားထိုုးက်ျပီး နိုုင္ငံတကာ ေခတ္မွီျမိဳ ့ေတာ္ႀကီး တစ္ခုုအျမန္ဆုုံး ေပၚေပါက္လာေစရန္။

(၄) နိုုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား အမွန္တကယ္ ဝင္ေရာက္လာရန္ အေျခအေနဖန္တီးေပးျခင္း။ လက္ေတြ ့ဝင္ေရာက္လာေစေရး ႏွင့္ အလုုပ္အကိုုင္သစ္ သန္းခ်ီေပၚေပါက္လာေရး။

အလုုပ္အကိုုင္သစ္ မ်ားစြာေပၚလာမႈေႀကာင့္  အိမ္နီးနိုုင္ငံမ်ားသိုု ့သြားေရာက္ လုုပ္ကိုုင္ေနႀကရေသာ ျမန္မာနိုုင္ငံသားမ်ား  ျပည္တြင္းသိုု ့ျပန္လာျခင္းေႀကာင့္  နိုု္င္ငံေတာ္၏ ကုုန္ထုုတ္စြမ္းအား ျမင့္တက္လာေစရန္။

(၆) ျမိဳ ့ေတာ္သစ္၏ ေခတ္မွီပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းနင့္ စက္မႈဇံုုတည္ေဆာက္မႈမွ  ကမၻာတြင္ ကုုန္ထုုတ္လုုပ္မႈ စားရိတ္ အနိမ့္ဆံုုးနိုုင္ငံ အျဖစ္ေရာက္ရွိရန္။

(၇) ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုုးတက္မႈနံုုး ကိုု ၁၀.၀ အထက္လက္ေတြ ့ေရာက္လာရန္။

(၈) ျမန္မာလူထုု အမ်ားစုုသည္ အလုုပ္အကိုုင္ရွားပါးမႈ၊ လစာနည္းမႈမ်ားအား အလုုပ္အကိုုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖင့္ ကုုစားရန္ ။

လုုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အေသးစိတ္မ်ားတင္ျပျခင္း

က်ေနာ္မ်ား အင္အားစုုသည္ ရန္ကုုန္ျမိဳ ့ေတာ္  ႀကည့္ျမင္တိုုင္ျမိဳ ့၏ တဖက္ကမ္းကိုု ေခတ္မွီျမိဳ ့ေတာ္သစ္ အျဖစ္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျပီး  ျမိဳ ့ေတာ္သစ္ အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုုအျဖစ္ တိုုးခ်ဲ့ရန္လိုုလားပါသည္။  ထိုုသိုု ့တိုုးခ်ဲ ့မႈအားလံုုးကိုု နိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသိုု ့ အေသးစိတ္တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယူျပီးမွသာ အေကာင္အထည္ေဖၚမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုုသိုု ့ေလ်ွာက္ထားတင္ျပရာတြင္  နိုုင္ငံေတာ္၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳ တိုုက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္နင့္ အညီ  မည္သည့္အာဏာပိုုင္ကိုုမွ  တန္းစိုုးလက္ေဆာင္ (အေသးအမႊား) ကိုုပင္ေပးေဆာင္မည္ မဟုုတ္သလိုု၊ ထိုုတိုုးခ်ဲ့မႈမွ က်ေနာ္မ်ား အင္အားစုုအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ခအျဖစ္  လည္ပတ္ေငြေႀကး မ်ား အေပၚလိုုက္ျပီး  တစ္ခုုေသာရာခိုုင္ႏွဳန္းကိုုသာ  ဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္ ရယူမည္ျဖစ္ျပီး  လည္ပတ္ေငြ  စီမံခ်က္ စာရင္းဇယားအားလံုုး (အားလံုုး အေသးစိတ္) ကိုုနိုုင္ငံေတာ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုုး ဝန္ထမ္းမ်ားေအာက္တြင္သာ ထားရွိျပီး  နိုုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအမ်ား  ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထင္သာျမင္သာရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ ထားပါမည္။   စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးအျမတ္ အားလံုုးသည္  က်ေနာ္မ်ား အင္အားစုုအတြက္ ရယူမည့္ ရာခိုုင္ႏွဳန္းမွလြဲလ်ွင္  အက်ိဳးအျမတ္ အားလံုုးသည္ နိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္သာ ျဖစ္ေစရပါမည္။

စီမံခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖၚရာတြင္လည္း  ဥပမာ…အိမ္ယာစီမံခ်က္ တစ္ အေကာင္အထည္ေဖၚမည္ဆိုုလ်င္ ျမိဳ ့ေတာ္၏ လက္ရွိအေျခအေနအရ  အိမ္ခန္းေပါင္း  သိန္းဂဏန္းအထိ လိုုအပ္ေနသည့္အတြက္  လူလတ္တန္းစား၊ ေငြေႀကးတတ္နိုုင္သူ မိသားစုုမ်ားကိုု စုုစည္းျပီး  ထိုုအစုုအစပ္တစ္လွ်င္  …အိမ္ခန္း ၁၀၀ မွ ၂၀၀ ေဆာက္လုုပ္ခြင့္ခ်ေပးပါမည္။

ထိုုသူမ်ားမွလည္း  အိမ္ယာအတြက္ ကုုန္က်စားရိတ္ကိုု က်ေနာ္မ်ားအင္အားစုုမွ  တိုုက္ခန္းပံုုစံမွ အစ ခ်ေပးမည္ျဖစ္ျပီး  ေဆာက္လုုပ္ရန္ လိုုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား (ဘိလပ္ေျမ၊ သဲ၊ အုုတ္ ၊ သံေခ်ာင္း၊  သံျပား ၊ တံခါးေဘာင္ႏွင့္တံခါး ၊ ေရပိုုက္ေခါင္း စသည္မ်ားကိုု) ကိုုလည္း ေဆာက္လုုပ္ေရးလုုပ္ငန္းခြင္  အတြင္း  အသင့္အလြယ္တကူ ရရွိေစရန္ စီမံထားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္  ေစ်းႏွဳန္းမွာ ပံုုေသသာကုုန္က်ပါမည္။ အျခားပြဲစားခ  သယ္ေဆာင္ခမ်ား ျပရန္မလိုုေတာ့ေစပါ ။

ထိုုလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုုလည္း ၎တိုု ့စိုုက္ထုုတ္ထားရေသာ အရင္းအႏွီး၏  ၂၅- ၃၀ % အက်ိဳးအျမတ္သာ ယူေစျပီး  ေဆာက္လုုပ္ျပီး တိုုက္ခန္းကိုု နိုုင္ငံေတာ္သိုု ့အပ္ေစပါမည္ ။  နိုုင္ငံေတာ္မွ  စီမံကြပ္ကဲေရာင္းခ်ေစပါမည္။  အက်ိဳးအျမတ္ကိုု နိုုင္ငံေတာ္သိုု ့ေရာက္ေစရပါမည္။

ႀကားခံပြဲစား  ကုုန္သည္မ်ားကိုု ေဖ်ာက္ထားမည္ဆိုုလွ်င္  ျပည္သူလူထုု သည္ေစ်းႏွဳန္း သင့္တင့္မွ်တေသာ အိမ္ခန္းမ်ားကိုု ပိုုင္ဆိုုင္ခြင့္ ရရွိနိုုင္ပါမည္။

အထူးသျဖင့္ နိုုင္ငံေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားနင့္ ပင္စင္စားမ်ားကိုု ေစ်းႏွဳန္းခ်ိဳသာေသာ အိမ္ယာမ်ား ခ်ထားေပးနိုုင္ပါမည္။  ထိုုအိမ္ယာမ်ားကိုု ဝန္ထမ္းမိသားစုုမ်ား ကိုုယ္တိုုင္ေနေစျပီး တဆင့္ လက္လႊဲေရာင္းခ်မႈမွ ကာကြယ္ရန္လည္း စီမံထားနိုုင္ပါမည္။

ျမိဳ ့ေတာ္ကိုုလည္း  ေခတ္မွီျမိဳ ့ေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္  ရန္ကုုန္ျမိဳ ့ရွိ ေနရာမ်ားထက္ပင္ပိုုျပီး  လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားေစမည္ ျဖစ္ပါသည့္အတြက္  ရန္ကုုန္တြင္္ ေျမေလွာင္လက္မ်ားက  ေျမမ်ား ထုုတ္ေရာင္းခ်လာႀကမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္  ရန္ကုုန္ေျမေစ်းမ်ား တဟုုန္ထိုုး  က်ဆင္းလာကာ  နိုုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား  စီးဝင္လာမည္မွာ  နိုုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာစီမံကိန္းဌာနကိုုပင္ တိုုးခ်ဲ ့ယူရသည့္ အေနအထားကိုု ေရာက္ရွိေစပါမည္။ ရုုန္ကုုန္ေျမေစ်းမခ်နိုုင္ခဲ့ပါလ်င္  မ်ားမႀကာမွီတြင္  နိုု္င္ငံေတာ္ အာဏာပိုုင္မ်ားကိုုယ္တိုုင္ ေျမကြက္မ်ား ပိုုင္ထားသည့္အတြက္  ေျမေစ်းက်မည့္  စီမံကိန္းမ်ားကိုု လက္မခံျခင္းအျဖစ္ စြပ္စြဲလာႀကပါလ်င္  နိုုင္ငံေရးအရ  အလြန္ထိခိုုက္ပါမည္ ။

က်ေနာ္မ်ားအင္အားစုုသည္  နိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသစ္၏ အက်ပ္အတည္း  အခက္အခဲမ်ားကိုု  ျပည္သူလူထုုကိုုယ္တိုုင္လက္တြဲပါဝင္လာျခင္းျဖင့္ နိုုင္ငံေတာ့္အစိုုးရနင့္ ျပည္သူမ်ားအႀကား  ႏွစ္ကိုုယ္တစ္စိတ္ ေမြးဖြားလာေစျခင္းျဖင့္ ေပၚေစပါမည္။

ျမိဳ ့ေတာ္တိုုးခ်ဲ ့ေရး၏  ပင္မစီမံကိန္းအေနျဖင့္  ႀကည့္ျမင္တိုုင္တဖက္ကမ္းကိုု  ေခတ္မွီျမိဳ ့ေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ပထမအဆင့္

 ပထမအဆင့္အေနျဖင့္  လႈိင္သာယာျမိဳ ့နယ္တြင္  ရန္ကုုန္-ပုုသိမ္လမ္းမႀကီးမွ  ေယာအတြင္းဝန္ ဥိးဖိုုးလႈိင္လမ္း ပန္းလႈိင္အိမ္ယာသိုု ့သြားေသာ  ႏွစ္လမ္းေမာင္း  ယာဥ္လမ္းကိုု တဖက္ ၃ လမ္းေမာင္းအျဖစ္ တိုုးခ်ဲ ့ျပီး ပန္းလႈိင္ျမစ္ကိုု ျမစ္ကူးတံတားထိုုးျပီး  ရန္ကုုန္တဖက္ကမ္း ကိုုျဖတ္၍ ဒလသိုု ့ အေရာက္  (Free Way မီးပြဳင့္မရွိေသာ) အျမန္လမ္းေဖါက္ပါမည္။   ပန္းလႈိင္ျမစ္ကူးတံတားမွ ဒလသိုု ့ ၁၅ မိနစ္အတြင္း  ဒလဖက္ကမ္းသိုု ့ အေရာက္ စီမံကိန္းလုုပ္ပါမည္။  ဒလ  ဘက္ကမ္းတြင္  ဘုုန္းႀကီးလမ္းဖက္သိုု ့ ဇက္သေဘၤာဆိပ္တစ္ခုု နင့္  ဆူးေလသိုု ့ ဇက္သေဘၤာဆိပ္တစ္ခုု ထားရွိေပးပါမည္။  ဘုုန္းႀကီးလမ္းသိုု ့  ကားပါကူးနိုုင္ေသာ ဇက္ထားရွိေပးပါမည္။

လႈိင္သာယာမွ  ခရီးသည္မ်ား ရန္ကုုန္ဘက္သိုု ့  နာရီဝက္အတြင္း အေရာက္ပိုု ့နိုုင္ျခင္းေႀကာင့္  ရန္ကုုန္ျမိဳ ့အတြင္း ကားလမ္းပိတ္ဆိုု ့မႈမ်ားကိုု ေလွ်ာ့က်ေစပါမည္ ။ 

 လႈိင္သာယာမွ လူထုုသည္လည္း အလုုပ္ကိုု အခ်ိန္တိုုနင့္သြားနိုုင္  ျပန္နိုုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ မိသားစုုဘဝမ်ား ပိုုမိုုစိုုေျပလာေစပါမည္။  နိုုင္ငံေတာ္အတြက္လည္း  ကားလမ္းပိတ္ဆိုု ့မႈ၏အက်ိဳးဆက္  လုုပ္အားဆံုုးရႈးံမႈကိုု ကုုစားနိုုင္ပါမည္။

တဖန္ ေဂ်ာင္ဝိုုင္းသေဘၤာက်င္းေနရာ ဝန္းက်င္  (ရန္ကုုန္၏ ေရအနက္ဆံုုးေနရာ ျဖစ္ပါသည္) ကိုု  ေရနက္ပင္လယ္ကူး သေဘၤာဆိပ္ တည္ေဆာက္ေပးျပီး  လႈိင္သာယာစက္မႈဇုုန္မွ ကြန္တိန္နာမ်ားကိုု  ရန္ကုုန္ျမိဳ ့တြင္းသိုု ့ ျဖတ္ရန္မလိုုေတာ့ဘဲ  အခ်ိန္တိုုတိုုႏွင့္ လမ္းေက်ာရွင္းစြာ၊ ကုုန္က်စားရိတ္ သက္သာစြာျဖင့္ သေဘၤာတင္နိုုင္ရန္ စီမံခ်က္ပါရွိပါသည္။

တဆက္ထည္း  ေဂ်ာင္ဝိုုင္းေနရာတြင္  ကုုန္းတြင္းကိုု  ပင္လယ္ကူး သေဘာၤႀကီးမ်ား ဆိုုက္ကပ္နိုုင္ရန္  ဧရာမေရေလွာင္ကန္ႀကီးတူးျပီး ထြက္ရွိလာေသာေျမမ်ားကိုု  ထိုုဖက္ကမ္းကိုု  ကမၻာ့ရာသီဥတုု ပူေႏြးမႈေႀကာင့္ ျဖစ္ေနေသာ  ပင္လယ္ေရမ်က္နာျပင္ ျမင့္တက္မႈကိုု တင္ႀကိဳကာကြယ္ရန္ ေျမသားျမင့္တင္မႈအတြက္ လုုပ္ေဆာင္ပါမည္။

ထိုုေရကန္ႀကီးတြင္  ကုုန္းတြင္း ပင္လယ္ကူးသေဘာၤ ဆိပ္ကမ္းမ်ားစြာ (တျပိဳင္  တည္း ပင္လယ္ကူး သေဘၤာ  ၁၀၀ -ခန္  အနည္းဆံုုး ကပ္နိုုင္ေသာဆိပ္ကမ္း) ထားရွိန္ိင္ျပီး  ဒီေရအတက္ အက်မ်ားေသာ ရန္ကုုန္နယ္နမိတ္ ယခု ကန္အတြင္းတြင္ ေရအတက္အက်အေျပာင္း အလဲမရွိရန္  ေရတံခါးစနစ္ ထားရွိေပးထားပါမည္။

ထိုုေရကန္နင့္ သေဘၤာဆိပ္မ်ားစြာ၏  ပတ္လည္တြင္  စက္မႈဇံုုမ်ားႏွင့္ လုုပ္သားျမိဳ ့ေတာ္မ်ားကိုု တဆက္တည္း တည္ေဆာက္ေပးထားမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္  လုုပ္အားဆံုုးရံႈး ေလလႊင့္မႈ မ်ားပေပ်ာက္ျပီး  ကြန္တိန္နာကားမ်ားအတြက္ သယ္ေဆာင္ခ ပိုုမိုုကုုန္က်ေနမႈကိုု  ေဖ်ာက္နိုုင္လ်င္  ျမန္မာနိုုင္ငံသည္ ကုုန္ုုထုုတ္လုုပ္မႈစားရိတ္  နည္းပါးေသာ နိုုင္ငံျဖစ္လာပါမည္။

တဆက္ထည္း   အထက္မွ   ထအိုုအျမန္လမ္းကိုု    ဒလျမိဳ ့ကိုုေက်ာ္လြန္ျပီး  သီလဝါဆိပ္ကမ္း၏  တဘက္ကမ္းအထိ ေဖါက္လုုပ္ပါမည္။  ၎ေနရာတြင္ ဇက္သေဘၤာျဖင့္  ကြန္တိန္နာမ်ားကိုု သီလဝါေရနက္ ဆိပ္ကမ္းသေဘၤာမ်ားေပၚသိုု ့တိုုက္ရိုုက္တင္ပိုု ့နိုုင္ပါမည္။
ထိုုအတြက္လႈိငင္သာယာနင့္ ေရႊျပည္သာမွ  ကြန္တိန္နာမ်ား  လူစည္ကားေသာ  ဘုုရင့္ေနာင္လမ္းေပၚျဖတ္သန္းေနရမႈကိုု ေလ်ာ့ခ်  ရပ္တန္ ့သည္အထိ  အက်ိဳးရနိုုင္ပါမည္။

ႀကည့္ျမင့္တိုုင္ႏွင့္  မ်က္နာခ်င္းဆိုုင္ ကမ္းနားပတ္လမ္းႏွင့္ အျခားျမိဳ ့တြင္ လမ္းမ်ားတည္ေဆာက္ျပၤီး  ျမိဳ ့ေတာ္သစ္ စီမံကိန္းကိုု တိုုးခ်ဲ ့တည္ေဆာက္ပါမည္။
နိုုင္ငံေတာ္မွ  ခြင့္ျပဳလ်င္  ႀကည့္ျမင္တိုုင္  မွ  တဖက္ကမ္းသိုု ့ တံတားထိုုးေပးနိုုင္ပါသည္ ။

ျမိဳ ့ေတာ္သစ္တြင္  အင္းလ်ားကန္ထက္ ပိုုမိုုက်ယ္ျပန္ ့ေသာ ေရကန္ႀကီး  ႏွစ္ခုု မွ ေလးခုု -အနည္းဆံုုး တူးခ်ဲ ့ျပီး  ထိုုမွ ထြက္လာေသာ ေျမမ်ားကိုုဖိုု ့ျခင္းျဖင့္ ျမိဳ ့ေျမမ်က္ႏွာျပင္ကိုု ေရဝပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျပီးသားျဖစ္ေစသည့္အျပင္  ျမိဳ ့ေတာ္ေနသူ ျပည္သူအေပါင္းသည္  ထိုုေရကန္တြင္းမွာ  အျမန္စပိဘုုတ္စီးျခင္း  ေရလႊာစကိတ္စီးျခင္းစေသာ နိုုင္ငံတကာ ျပိဳင္ပြဲဝင္နိုုင္ေသာ စိတ္အပန္းေျဖ ကစားကြင္းမ်ားပါ တည္ေဆာက္ေပးနိုုင္ပါမည္။

ထိုုဖက္ကမ္းရွိျမိဳ ့ေတာ္ကိုု ကမၻာႀကီး ပူးေႏြးလာမႈေႀကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္  ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွွာျပင္ျမင့္တက္မႈမွ  တင္ႀကိဳ ကာကြယ္ျပီးသားလည္း ျဖစ္ပါမည္။  ထိုုင္းနိုုင္ငံကဲ့သိုု ့ေရႀကီးမႈေႀကာင့္  စက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုုင္းရမႈ၊ ဆံုုးရႈံးရမႈမ်ားမွ လည္းႀကိဳတင္ကာကြယ္ျပီးသားရပါမည္။ ေရကန္ႀကိးနစ္ခုုအျပင္  အျခား အားကစားကြင္းေပါင္းမ်ားစြာကိုု ေဖၚေဆာင္ေပးနိုုင္လ်င္  ျမန္မာလူငယ္မ်ား က်န္းမာေရးပိုုမိုု လိုု္က္စားကာ  စိတ္ခြန္အား မွန္ကန္ျပည့္ဝေသာ နိုုင္ငံသားရတနာမ်ား ေမြးထုုတ္ေပးနိုုင္ပါမည္။

တဆက္တည္းပင္  ျမိဳ ့ေတာ္တြင္လည္း  ဆိုုကၠားအေႏွယာဥ္မ်ား မလိုုအပ္ေစရန္  ရပ္ကြက္တြင္းသိုု ့ အခ်ိန္မွန္ေျပးဆြဲေသာ  လမ္းတိုု  ဖယ္ရီကား  မ်ားကိုုထားရွိျခင္းျဖင့္   ယာဥ္ေက်ာပိတ္ဆိုု ့မႈမ်ားကိုု  ကာကြယ္ထားျပီးျဖစ္သည့္အျပင္  လုုပ္အား တန္ဖိုုးတိုုး ျမွင့္ေပးထားနိုုင္ပါမည္။

တဖန္  တြံေတးတူးေျမာင္းမွ  ေရခ်ိဳမ်ားကိုု တူးေျမာင္းျဖင့္သြယ္ယူျပီး  ျမိဳ႕ သစ္၏  ျမိဳ ့့စြန္ေနရာမ်ားတြင္  မီးဖိုုေခ်ာင္သံုုး  ဟင္းသီဟင္းရြက္ စိုုက္ခင္းမ်ားလုုပ္ေစျခင္းျဖင့္  ရန္ကုုန္ျမိဳ ့ေတာ္၏  လူေနမႈစားရိတ္ကိုု ေလ်ာ့ခ်ေစရန္လည္း စီမံခ်က္ေရးဆြဲထားပါသည္။  ျမိဳ ့ေတာ္သစ္၏ေရခ်ိဳ ကိုု   တိုုးျမစ္  မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဧရာဝတီျမစ္ မွ ေသာ္လည္းေကာင္း ရယူရန္ စီမံထားပါသည္။ ထိုုျမစ္ေရမ်ားျဖင့္  ထိုုေရကန္ႀကီးမ်ားကိုု အစဥ္ေရသစ္ အဝင္အထြက္ လုုပ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖင့္  အင္းလ်ားႏွင့္ ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ေရမ်ားကဲ့သိုု ့ေရညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ျခင္း မရွိနိုုင္ေတာ့ပါ။

လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား အေနျဖင့္ က်ေနာ္မ်ားအင္အားစုု၏  နည္းပညာသစ္ျဖစ္ေသာ  ေရကာတာမလုုိအပ္ဘဲ ေရစီးအားမွ  လ်ွပ္စစ္ကိုု  ထုုတ္လုုပ္ျခင္းျဖင့္  ရန္ကုုန္ျမိဳ ့ေတာ္တစ္ခုုလံုုး  လိုုအပ္သေလာက္ ထုုတ္လုုပ္ေပးနိုုင္ပါသည္။  ရန္ကုုန္ျမိဳ ့ေတာ္၏ လွ်ပ္စစ္အတြက္  လိုုအပ္မႈကိုု အျပည့္အဝေပးနိုု္ိုုင္ရန္ အာမခံျဖင့္ ထုုတ္လုုပ္ေပးနိုုင္ပါသည္။
၎လ်ွပ္စစ္ထုုတ္ယူျခင္း လုုပ္ငန္းမွ တိုုက္ရိုုက္ ျမန္မာနိုု္င္ငံအတြက္အလုုပ္အကိုုင္သစ္ ၊ သန္း ္းသစ္ သိန္းခ်ီေဖၚေပးနိုုင္ပါမည့္အျပင္  လွ်ပ္စစ္အလံုုအေလာက္ရရွိမႈ၏အက်ိဳးဆက္အျဖစ္  နိုုင္ငံျခားတိုုက္ရိုုက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား  လွိမ္ ့ဝင္လာပါမည္။   အလုုပ္အကိုုင္သစ္  သန္းခ်ီေပၚလာမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္  အိမ္နီးခ်င္း  ထိုုင္းႏွင့္  မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ားကိုု  မိမိနိုုင္ငံသိုု ့ျပန္လည္ေခၚေဆာင္နိုုင္ျပီး  လံုုေလာက္ေသာ ဝင္ေငြရွိသည့္ အလုုပ္အကိုုင္မ်ား ဖန္တီးေပးနိုုင္ပါေတာ့မည္။

ျမိဳ ့သစ္စီမံကိန္း သက္သက္မွပင္  အလုုပ္အကိုုင္သစ္ တစ္သိန္းမွ  ႏွစ္သိန္းအထိ ေဖၚေဆာင္ေပးမည့္အျပင္  လ်ွပ္စစ္ထုုတ္လုုပ္မႈမွ  တိုု္က္ရိုုက္ အလုုပ္အကိုုင္သစ္္  အနိမ့္ဆံုုး တစ္သိန္းမွ ႏွစ္သိန္း ေဖၚေဆာင္နိုုင္ပါမည္။
လွ်ပ္စစ္လံုုေလာက္စြာ ထုုတ္ေပးနိုုင္လွ်င္ နိုုင္ငံျခားတိုုက္ရိုုက္ရင္းႏွီးမႈမ်ား ဝင္လာမႈမွ  အလုုပ္အကိုုင္သစ္ Word did not find any entries for your table of contents.သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေဖၚေဆာင္လာနိုု္င္ပါလ်ွင္  အလုုပ္အကိုုင္ အက်ပ္အတည္းေႀကာင့္  တက္ေလသမွ် အစိုုးရအေပၚ မေက်နပ္ေနမႈမ်ား ပေပ်ာက္သြားေစနိုုင္ပါမည္။  နိုုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈ ရရွိလာေလ  ျပည္ပရင္းႏွိျမဳပ္နံမႈမ်ား  ပိုုမိုုတိုုးဝင္လာေလျဖစ္ျပီး  နိုုင္ငံေရး ဂယက္ထေနမႈမ်ား ေလွ်ာ့ပါးသြားႏိုင္ ပါမည္။

ယခုုစီမံကိန္းကိုု  နိုုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအေနျဖင့္ အေလးအနက္နင့္ အေသးစိတ္စိတ္ သိရွိလိုုပါလ်င္  က်ေနာ္မ်ားအင္အားစုုမွ အေသးစိတ္ေရးဆြဲ ထာေသာစီမံခ်က္ကိုု တင္ျပပါမည္ျဖစ္ေႀကာင္း  ေလးစားစြာေလ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ေဒါက္တာလိွဳင္ျမင့္


နိုုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္
ျပည္ေထာင္စုုသမၼတျမန္မာနိုုင္ငံေတာ္
ေနျပည္ေတာ္

ရန္ကုုန္ျမိဳ ့ေတာ္ကိုု  ျမန္မာနိုုင္ငံသားမ်ား၏အင္အားျဖင့္ တည္ေဆာက္ျပီး   နိုုင္ငံေတာ္၏ ဓနအင္အားကိုု    နိုုင္ငံသား လက္ဝယ္ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေရးႏွင့္
အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား ဖြံ ့ျဖိဳးတိုုးတက္ေရး  စီမံခ်က္ ေလ်ွာက္ထားတင္ျပျခင္း..

နိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသစ္၏ နိုု္င္ငံေရးလုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ၊ စီးပြားေရးစီမံေဖၚေဆာင္မႈမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္အရ နိုုင္ငံေတာ္သည္ ေရွ႕သိုု ့လွမ္းနိုုင္ေသာ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ရရွိေနပါေသာ္လည္း  ျမန္မာနိုုင္ငံ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုုန္ျမိဳ ့ေတာ္၏ ေျမေစ်းႀကီးျမင့္ေနမႈႏွင့္ လ်ွပ္စစ္(စြမ္းအင္)လံုုေလာက္စြာ အာမခံခ်က္ မေပးနိုုင္ျခင္းတိုု႔က နိုု္င္ငံေတာ္အစိုုးရ၏ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုု ေျခဖ်က္ရာေရာက္သည္အေနအထားသိုု ့တြန္းပိုု ့ေနပါသည္။

တဖန္လက္ရွိ ျမန္မာနိုုင္ငံသားမ်ား၏ ပိုုင္ဆိုုင္မႈဓန စီးပြားအမ်ားစုုမွာလည္း    ျမန္မာစကားကိုု ပီပီသသ ေျပာဆိုုနိုုင္ျခင္းမရွိသူမ်ား၊  ျမန္မာစကားထက္  သူ တိုု ့၏မိခင္ဘာသာစကား (အိမ္နီးခ်င္းဘာသာ)ကိုု ပိုုတန္ဖိုုးထားသူ လူတစ္စုု၏  လက္အတြင္းတြင္သာ ေရာက္ရွိေနျခင္းသည္    ၁၉၉၇ နစ္က ထိုုင္းေငြေႀကးေစ်းကြက္မ်ားကိုု အေမရိကန္နိုုင္ငံသား George Soros ၏ေငြေႀကးကစားမႈေႀကာင့္ ထိုုင္းနိုုင္ငံ၏ နိုုင္ငံေရးကိုုသာမက အာဆီယံ တစ္ခုုလံုုး ျပိဳက်လုုမတတ္သိုု ့ေရာက္ခဲ့ေစျခင္းမ်ိဳးျဖင့္  ျမန္မာနိုုင္ငံအစိုုးရကိုု  လည္မ်ိဳညစ္ထားနိုုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကိုု တစတစ ေရာက္ရွိေနပါသည္ ။

နိုုင္ငံေတာ္၏ဓနအင္အား ရာခိုုင္ႏွဳန္္းအမ်ားစုုကိုု  ျမန္မာနိုု္င္ငံသား  တိုုင္းရင္းသား  လူအမ်ားစုု၏ လက္အတြင္း ပိုုင္ဆိုုင္ေအာင္ထားနိုုင္ျခင္းသည္ လူမ်ိဳးျခားမ်ား၏  နိုုင္ငံေရးအရ အက်ပ္ကိုုင္ခံရနိုုင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုုင္ငံတြင္ လူဦးေရသန္း ၆၀ ေက်ာ္ေသာ္လည္း  ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုုမွာ  ဆင္းရဲေနသည့္ အတြက္  ျပည္တြင္းသံုုးရန္  အဝတ္ေလွ်ာ္စက္၊ တီဗီြ၊ ေရခဲေသတၱာမ်ားကိုု နိုုင္ငံေတာ္အတြင္းထုုတ္လုုပ္သူမရွိျဖစ္ေနပါသည္။ ဤသည္မွာ  ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုု၏ စီးးပြားေရးကိုု ေရာင္ျပန္ဟပ္ျပေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သိုု႔ပါသျဖင့္ က်ေနာ္မ်ား ကုုမၼဏီမ်ား အစုုအဖြဲ ့အုုပ္စုုမွ နိုုင္ငံေတာ္၏  ေျမေစ်းႀကီးျမင့္ေနမႈကိုုေလ်ာ့ခ်ရန္လည္းေကာင္း၊  တစ္ျပိဳင္တည္းတြင္ နိုုင္ငံသား ျမန္မာလူမ်ိဳးတိုုင္း (တိုုင္းရင္းသား)မ်ားလက္တြင္  ျမန္မာ့ဓနဥစၥာမ်ား ပိုုင္ဆိုုင္မႈ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာရန္လည္းေကာင္း၊

၎အျပင္လက္ရွိ ရန္ကုုန္ျမိဳ ့ေတာ္ကိုု  စင္ကာပူကဲ့သိုု ေခတ္မွီျမိဳ ့ေတာ္ႀကီးအျဖစ္တိုုးခ်ဲ ့ရန္မွာ  ျဖစ္နိုု္င္ေျခ လံုုးဝ မရွိေသာ အေနအထားအရ  ရန္ကုုန္ျမိဳ ့ေတာ္ကိုု  ရန္ကုုန္တစ္ဖက္ကမ္းသိုု ့တိုုးခ်ဲ့ရန္ တင္ျပေလ်ွာက္ထားပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းအျဖစ္  ယခင္အစိုုးရ အဆက္အဆက္၏  အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အက်ိဳးဆက္ေႀကာင့္ ေပၚေပါက္ေနေသာ  က်ဴးေက်ာ္အိမ္ယာကိစၥမ်ားကိုုလည္း  နိုုင္ငံေတာ္ႏွင့္ညွိနိုုင္းေျဖရွင္းနိုုင္မည္ဟုု ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ရွိထားပါသည္ ။

နိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရပုူပန္သကဲ့သိုု ့ ေျမရာခ်ေပးျပီး  အပိုုင္ေပးမႈမ်ိဳးမလုုပ္ဘဲ  ယာယီေနထိုု္င္ခြင့္ျဖင့္ ေနထိုုင္ေစျပီး  က်ေနာ္မ်ားလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သင့္တင့္ေသာ လုုပ္ခလစာေပးထားျပီး  ယာယီေနထိုုင္ေသာ အခန္းမွ  ကိုုယ္ပိုုင္ အိမ္ခန္းမ်ားအျဖစ္ ပိုုင္ဆိုုင္နိုုင္ေအာင္    အရစ္က် ဝယ္ယူေစေသာ စီမံကိန္းျဖင့္ေျဖရွင္းရန္ ေမ်ွာ္မွန္းထားပါသည္။

ျမိဳ ့ေတာ္သစ္ကိုုလည္း  ကမၻာ့အဆင့္မွီ ျမိဳ ့ေတာ္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ အနိမ့္ဆံုုး စင္ကာပူနင့္  ထိုုင္း နိုုင္ငံမ်ားမွ  နံမည္ရ စီမံကိန္းလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု  အတုုိင္ပင္ခံ ထားရွိကာ အေကာင္အထည္ေဖၚျပီး  ျမန္မာနိုုင္ငံ အလည္အလတ္လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား (မ်ားစြာ) ကိုု ထပ္ဆင့္ ကန္ထရိုုက္ ခ်ေပးျခင္းျဖင့္  နိုုင္ငံသား အလတ္တန္းစား လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားစြာ ေမြးထုုတ္ရန္ စီမံခ်က္ ေရးဆြဲထားပါသည္။

လက္ရွိနိုုင္ငံေတာ္၏ စီမံခ်က္မ်ားတြင္လည္း  လုုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚရန္  ဥပမာျမိဳ ့ေတာ္ အသစ္တိုုးခ်ဲ ့ရန္ နိုုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမဳပ္နံမႈမ်ားကိုု ဖိတ္ေခၚရာတြင္  နိုုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈ အားနည္းေနျခင္းကိုု  အေႀကာင္းျပဳျပီး  ရင္းႏွီးျမဳပ္နံ မည့္သူမ်ားမွ  နိုုင္ငံေရး အေႀကာင္းျပခ်က္ျဖင့္  အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ေတာင္းဆိုုမႈရွိေနပါသည္။

 ထိုုေတာင္းဆိုုမႈမ်ားကိုု လိုု္က္ေလ်ာရန္မွာ  နိင္ငံေရးအရ သိကၡာက်ေစသလိုု  နိုုင္ငံေတာ္၏ အေရးကိုု တိုုင္းတပါးတိုု ့၏ လက္တြင္ဝကြက္ အပ္နံေနရသည့္ အေနအထားကိုု ပိုုမိုုေရာက္ေစရံုုသာမက  နိုုင္ငံသားတိုု ့၏ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ားပိုုမိုုနည္းပါးေစျပီး  ျမန္မာျပည္သူမ်ားကိုု ဆင္းရဲတြင္းသိုု ့ပိုုမိုုတြန္းပိုု ့ရာေရာက္ေစနိုုင္ပါသည္။

တဖန္ နိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္  အေကာင္းဘက္သိုု ့ဦးတည္ေစေနေသာ္လည္း  ထမ္းေဆာင္ေနရသည့္ တာဝန္မွာ  ဝန္နင့္အားမမွ် မတျဖစ္ေနသည္ကိုု  ယခုုစီမံခ်က္ကိုု ေရးဆြဲတင္ျပ ေလ်ွာက္ထားအပ္ပါသည္။
စီမံခ်က္လုုပ္ငန္း၏ အေသးစိတ္ ကိုုတင္ျပျခင္း
က်ေနာ္မ်ားအင္အားစုု ကုုမၼဏိီအစုုမ်ားမွ  နိုုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑ကိုု  နိုုင္ငံေတာ္၏ တာဝန္ကိုု ေဘာင္ေက်ာ္ လုုပ္ေဆာင္ျခင္းအျဖစ္ ရႈျမင္ျခင္းမျပဳပါရန္ဦးစြာ ပန္ႀကား ေလ်ွာက္ထားလိုုပါသည္ ။

 နိုုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းမ်ားသည္  လက္ရွိနိုု္င္ငံေတာ္အစိုုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္အရ၎  နိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရ၏ သက္တမ္းအရလည္းေကာင္း၊  ဝန္နင့္အားမမွ်မတ ျဖစ္ေနသည္ကိုု  က်ေနာ္မ်ား အင္အားစုုမွ ဦးေဆာင္ျပီး  နိုုင္ငံသားစစ္စစ္  တိုုင္းရင္းသားမ်ား (အမ်ားစုု)ကိုု ခြဲေဝတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းအျဖစ္  ရွဳျမင္ေပးပါရန္ဦးစြာ ေလ်ွာက္ထားအပ္ပါသည္။

တိုုင္းရင္းသားမ်ားကိုု  လုုပ္ငန္းသစ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖၚေပးနိုုင္လွ်င္
ရန္ကုုန္ျမဳိ ့ေတာ္၏ ေျမေစ်းကိုုလည္း  သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေစ်းႏွဳန္းကိုု ေရာက္ေစျပီး လက္ရွိနိုုင္ငံသားမ်ား၏  ေျမေလွာင္က ကုုန္ေလွာင္ေရးသာ က်င့္သံုုးေနေသာ  လက္ရွိစီးပြားေရးစံနစ္မွ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားကိုု တြန္းပိုု ့ေပးေစပါမည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ နိုုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးတိုုးတက္မႈကိုု လက္ရွိနိုုင္ငံတကာမွ ခန္ ့မွန္းထားသည့္ တိုုးတက္မႈနံုုး ၇.၀ % ကိုုေက်ာ္လြန္ကာ… ၈ ..၉ ..၁၀ ဂဏန္းသိုု ့ပင္ခန္ ့မွန္းလာႀကသည္...။ သိုု ့ပါသည့္အတြက္ က်ေနာ္မ်ား၏  ရွင္းလင္းတင္ျပေလ်ွာက္ထားခ်က္မ်ားကိုု ရရွိထားျပီးေသာ နိုုင္ငံေတာ္၏ နိုုင္ငံေရးတည္ျငိမ္ေရးကိုု  ဦးထိပ္ထားလ်က္ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားေပးပါရန္  ေလးစားစြာပန္ႀကားေလ်ွာက္ထားအပ္ပါသည္.

လိွဳင္ျမင့္